info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2024-07-12
Ostatnie Pożegnanie Wiesław Tużnik
 2024-06-24
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2024-03-27
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 2023-09-05
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
 2023-04-04
Życzenia Wielkanocne
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 
Strona: . 1 . 2 . 3 .
 
 

2024-06-24

   Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 
Stawki wynagrodzenia brutto uczniów:


w okresie VI - VIII 2024

 • I kl. 651,79 zł

 • II kl. 733,26 zł

 • III kl. 814,74 zł
w okresie III - V 2024

 • I kl. 603,23 zł

 • II kl. 678,63 zł

 • III kl. 754,04 zł
w okresie XII 2023 - II 2024

 • I kl. 575,60 zł

 • II kl. 647,55 zł

 • III kl. 719,50 zł
w okresie IX - XI 2023

 • I kl. 560,46 zł

 • II kl. 630,52 zł

 • III kl. 700,58 zł
w okresie VI - VIII 2023

 • I kl. 356,21 zł

 • II kl. 427,46 zł

 • III kl. 498,70 zł
w okresie III - V 2023

 • I kl. 336,67 zł

 • II kl. 404,10 zł

 • III kl. 471,34 zł
w okresie XII 2022 - II 2023

 • I kl. 324,03 zł

 • II kl. 388,84 zł

 • III kl. 453,65 zł
w okresie IX - XI 2022

 • I kl. 307,81 zł

 • II kl. 369,38 zł

 • III kl. 430,94 złw okresie VI - VIII 2022

 • I kl. 311,76 zł

 • II kl. 374,11 zł

 • III kl. 436,47 zł
w okresie III - V 2022

 • I kl. 299,75 zł

 • II kl. 359,71 zł

 • III kl. 419,66 zł
w okresie XII 2021 - II 2022

 • I kl. 282,87 zł

 • II kl. 339,44 zł

 • III kl. 396,01 zł
w okresie IX - XI 2021

 • I kl. 275,23 zł

 • II kl. 330,27 zł

 • III kl. 385,32 zł
w okresie VI - VIII 2021

 • I kl. 284,08 zł

 • II kl. 340,89 zł

 • III kl. 397,71 zł

w okresie III - V 2021

 • I kl. 272,90 zł

 • II kl. 327,48 zł

 • III kl. 382,06 zł

w okresie XII 2020 - II 2021

 • I kl. 258,45 zł

 • II kl. 310,14 zł

 • III kl. 361,83 zł

w okresie IX - XI 2020

 • I kl. 251,22 zł

 • II kl. 301,47 zł

 • III kl. 351,71 zł

w okresie VI - VIII 2020

 • I kl. 266,57 zł

 • II kl. 319,89 zł

 • III kl. 373,20 zł

w okresie III - V 2020

 • I kl. 259,93 zł

 • II kl. 311,91 zł

 • III kl. 363,90 zł
w okresie XII 2019 - II 2020

 • I kl. 246,58 zł

 • II kl. 295,90 zł

 • III kl. 345,21 złw okresie IX - XI 2019

 • I kl. 241,96 zł

 • II kl. 290,35 zł

 • III kl. 338,75 zł
w okresie VI - VIII 2019

 • I kl. 198,04 zł

 • II kl. 247,55 zł

 • III kl. 297,06 zł
w okresie III - V 2019

 • I kl. 194,55 zł

 • II kl. 243,19 zł

 • III kl. 291,82 zł
w okresie XII 2018 - II 2019

 • I kl. 183,21 zł

 • II kl. 229,01 zł

 • III kl. 274,81 zł
w okresie IX - XI 2018

 • I kl. 180,84 zł

 • II kl. 226,05 zł

 • III kl. 271,26 zł
w okresie VI - VIII 2018

 • I kl. 184,91 zł

 • II kl. 231,14 zł

 • III kl. 277,37 zł
w okresie III - V 2018

 • I kl. 180,67 zł

 • II kl. 225,83 zł

 • III kl. 271,00 zł
w okresie XII 2017 - II 2018

 • I kl. 170,22 zł

 • II kl. 212,78 zł

 • III kl. 255,34 złw okresie IX - XI 2017

 • I kl. 168,83 zł

 • II kl. 211,03 zł

 • III kl. 253,24 zł
w okresie VI - VIII 2017

 • I kl. 174,14 zł

 • II kl. 217,68 zł

 • III kl. 261,21 zł
w okresie III - V 2017

 • I kl. 168,76 zł

 • II kl. 210,95 zł

 • III kl. 253,14 zł

Minimalne wynagrodzenie pracownika:

od stycznia 2022 roku wynosi - 3010 zł
od stycznia 2021 roku wynosi - 2800 z
od stycznia 2020 roku wynosi - 2600 zł
od stycznia 2019 roku wynosi - 2250 zł
od stycznia 2018 roku wynosi - 2100 zł
od stycznia 2017 roku wynosi - 2000 zł
od stycznia 2016 roku wynosi - 1850 zł


Podstawa rzemieślnika do ubezp. społ.

I-XII 2022 - 3553,20 zł
I-XII 2021 - 3155,40 zł
I-XII 2020 - 3136,20 zł
I-XII 2019 - 2859,00 zł
I-XII 2018 - 2665,80 zł
I-XII 2017 - 2557,80 zł
I-XII 2016 - 2433,00 zł


Podstawa do ubezp. zdrowotnego:

od 2022 r - ustalane indywidualnie
I-XII 2021 - 4242,38 zł
I-XII 2020 - 4026,01 zł
I-XII 2019 - 3803,56 zł
I-XII 2018 - 3554,93 zł
I-XII 2017 - 3303,13 zł
I-XII 2016 - 3210,60 zł


Od 2009 r. wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast kwartalnie, jest ustalana jedynie raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów. Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).


UWAGA! od 1 lutego 2012 nastąpiła zmiana składki na ubezpieczenie rentowe:

 składka rentowa od 1-02-2012 wynosi 8%

 z tego 1,5 % płaci ubezpieczony a 6,5 % płatnik zus.DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

 Młodociani pracownicy to młodzież w wieku 16-18 lat, spełniająca obowiązek nauki poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Nowelizacja związana jest ze zlikwidowaniem w ubiegłym roku ulgi podatkowej dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników.
 Zgodnie z projektem podstawą do wypłacenia pracodawcy środków finansowych z tytułu dofinansowania poniesionych kosztów będzie wniosek pracodawcy zawierający kopie: dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego, umowy o pracę z młodocianym pracownikiem oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie przez młodocianego stosownego egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
 Kwoty dofinansowania wyniosą: w przypadku nauki zawodu - 8081* zł (przy okresie 36 miesięcy), w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Środki na dofinansowanie kosztów kształcenia będą pracodawcom przekazywać gminy właściwe dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmować będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Termin składania dokumentów
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu