info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2024-03-27
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 2024-03-26
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2023-09-05
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
 2023-04-04
Życzenia Wielkanocne
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 2020-10-28
PRACOWNICY MLODOCIANI - WAŻNE !!!
 
Strona: . 1 . 2 .
 
 

2010-09-14

   Realizacja projektu mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci
 

W dniach od 06-12.06.2010r. w Nadrenii-Palatynacie realizowany był projekt mobilności pt.:
„Innowacyjne metody przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych”
w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
  Partnerem projektu była szkoła zawodowa Meisterschule fur Handwerker w Kaiserslautern.

 Uczestnikami projektu byli rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu, będący również członkami Komisji Egzaminacyjnych przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
 Głównym celem projektu była obserwacja sposobu przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w szkole zawodowej Meisterschule für Handwerker w Kaiserslautern. Projekt miał na celu zapoznanie uczestników projektu z systemem kształcenia i szkolenia zawodowego w Nadrenii-Palatynacie, ze standardami przeprowadzania egzaminów, sposobami promocji szkolnictwa zawodowego jak również metodami rekrutacji uczniów do nauki zawodu.

 Wymiana w ramach realizowanego projektu LdV odbyła się w kilku instytucjach Landu Nadrenia-Palatynat.
 Uczestnicy spotkali się z Prezydentem Dyrekcji Nadzoru i Usług Landu Nadrenia-Palatynat (ADD) z dr Josefem Peterem Mertesem, który zapoznał grupę ze strukturą i organizacją tej instytucji oraz zadaniami, które ADD wypełnia.

Uczestnicy zostali zapoznani z systemem oświaty i kształcenia zawodowego w Nadrenii-Palatynacie, w szczególności w zakresie szkoleń w branży motoryzacyjnej. Pani Brigitte Fischer, kierownik działu ds. szkolnictwa zawodowego , szczegółowo przedstawiła system edukacji zawodowej, kolejne etapy nauki. Uczestnicy projektu zwiedzili również szkołę zawodową branży motoryzacyjnej, gdzie zostali zapoznani z programowymi podstawami nauczania, siatkami godzin przedmiotów zawodowych oraz zadaniami i kompetencjami niemieckiego dyrektora szkoły zawodowej. W niemieckim systemie nauczania nauczyciele przedmiotów zawodowych również systematycznie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i wiadomości na temat nowości technicznych.
 Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej w Trewirze, gdzie zapoznali się z organizacją Izby, zadaniami, które wypełnia: m.in. reprezentuje interesy rzemiosła na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, prowadzi porady prawne dla członków, przekazuje wszelkie aktualności związane z daną branża. Izba w Trewirze prowadzi również Centrum Technologiczno-Szkoleniowe, w którym uczniowie odbywają dokształcanie w zawodzie, aż do uzyskania tytułu czeladnika.

Grupa wizytowała w Izbie Rzemieślniczej w Kaiserslautern, która posiada bardzo nowoczesne centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego. Przedstawiciele Izby zapoznali uczestników z podstawowymi zadaniami izb rzemieślniczych tj.: przygotowanie zawodowe, organizacja kształcenia zawodowego, porady prawne, organizacja egzaminów.

Uczestnicy wizytowali autoryzowany serwis motoryzacyjny AUTOHÜBNER, którego właściciel pan Claus Hübner, zapoznał ich z całą procedurą przyjmowania ucznia na praktykę do zakładu (od podpisania umowy do przystąpienia do egzaminu zawodowego).
 Uczestnicy poznali procedury przeprowadzania egzaminów, a także zadania komisji egzaminacyjnych. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez izbę, na podstawie obowiązujących w Landzie ustaw. Członkami komisji są rzemieślnicy, a także nauczyciele zawodu. Członkowie komisji w przypadku egzaminów czeladniczych przeprowadzają kontrolę dzienniczka praktycznej nauki zawodu i oceniają jakość kształcenia w zakładzie pracy. Członkowie komisji prowadzą dokumentację z przebiegu egzaminu.
 Głównym celem projektu była obserwacja przeprowadzania egzaminów mistrzowskich w Meisterschule fur Handwerker w Kaiserslautern.

Przebieg egzaminu praktycznego mistrzowskiego: powitanie przez komisję egzaminacyjną, standardowe procedury: pytania o stan zdrowia, o gotowość do przystąpienia do egzaminu, przedstawienie członków komisji, losowanie zadań egzaminacyjnych. W skład komisji wchodzi 9 osób na 4 zdających egzamin. Komisja dzieli się po dwie osoby na każde stanowisko egzaminacyjne.
 I cześć egzaminu: zdający rozchodzą się do wylosowanych stanowisk i przystępują do wykonywania zadań; po wykonaniu wylosowanego zadania każdy zdający ma obowiązek zaliczyć 4 stanowiska z różnymi zespołami (diagnostyka silnika, elektroniczny pomiar geometrii, oświetlenie, szczegółowe pomiary części silnika. Na każde z tych stanowisk przeznaczone jest 30 minut. Maksymalny czas na wykonanie części praktycznej egzaminu to 4,5 godziny.
 II część egzaminu: 30 minutowa rozmowa kwalifikacyjna
 Po 14 dniach od zdania części praktycznej egzaminu, zdający przystępują do części teoretycznej, na którą składa się zestaw 40 pytań otwartych.
 Egzaminy zawodowe są bardzo poważnie traktowane. Zdobycie tytułu czeladnika lub mistrza stanowi realne potwierdzenie posiadanych umiejętności, kwalifikacji i wiedzy zawodowej. Izby rzemieślnicze w pełni kontrolują przebieg egzaminów zawodowych.
 Po zakończeniu egzaminów, uczestnicy zwiedzili instytucję goszcząca, czyli Meisterschule für Handwerker a następnie przez dyrektora tej instytucji pana Eckharda Mielke zostali zapoznani szczegółowo z zadaniami i pytaniami części teoretycznej egzaminów.

Uczestnicy wizytowali także Instytut Szkolenia Nauczycieli w Speer, gdzie zostali zapoznani z zadaniami instytutu. Instytut podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Oświaty, które na szkolenia przeznacza ok. 20 mln EUR rocznie. Do zadań instytutu należy dokształcanie i kształcenie nauczycieli, dokształcanie dyrektorów szkół, realizacja projektów unijnych. Instytut organizuje ok. 400 szkoleń rocznie. Szkolenia trwają od 1 dnia do tygodnia i odbywają się w czasie pracy nauczycieli. Pracownicy instytutu prowadzą także doradztwo psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instytut przedstawia również wszystkie nowe reformy dotyczące szkolnictwa i wprowadza w życie nowe zapisy ustaw oświatowych.
 Program stażu dla uczestników projektu mobilności realizowany był od poniedziałku 07.06.2010r. do piątku 11.06.2010r. (przez 5 dni w tygodniu) przez ok. 8 godzin dziennie.
 W godzinach popołudniowych realizowany był program kulturowy.
 Uczestnicy porównali standardy egzaminacyjne polskie i niemieckie, które poziomem są do siebie zbliżone, tak więc stwierdzili, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w polskich standardach. Uczestnicy opracują nowe zestawy pytań w części teoretycznej egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego, które zostaną przedstawione w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości i w Związku Rzemiosła Polskiego, w celu rozpropagowania tych zestawów w innych komisjach egzaminacyjnych na terenie Polski. Zostanie opracowany wzór nowego dzienniczka praktycznej nauki zawodu jako jeden z elementów uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego pracowników młodocianych. Zwiększenie kontroli jakości kształcenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej między partnerami projektu.
 Odbyta wymiana pozwoliła na realizację jednego z priorytetowych kierunków działań Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w zakresie dążenia do poprawy efektywności i jakości kształcenia zawodowego oraz metod przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Obserwowanie przebiegu przeprowadzania egzaminów, zapoznanie się z niemieckim systemem kształcenia i szkolenia zawodowego, pozwoliło na skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia, a zdobyta wiedza i materiały umożliwią przygotowanie nowych zestawów pytań i ćwiczeń do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Pobyt w kraju przyjmującym dostarczył uczestnikom wiedzy na temat systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Nadrenii-Palatynacie, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności szkolenia zawodowego w Polsce. Projekt umożliwił uczestnikom wymiany podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie metod i form wykonywania zadań komisji egzaminacyjnych, znajomości języków obcych, do poprawy efektywności swojej pracy. Ponadto, uczestnicy wymiany nawiązali bezpośredni kontakt ze swoimi odpowiednikami za granicą, co ułatwi im w przyszłości bieżącą wymianę wiedzy. Stworzone partnerstwo ma przyczynić się do długofalowej współpracy, powstawania kolejnych projektów staży i wymian w oparciu o program Leonardo da Vinci LLP. Chcemy kontynuować wymianę doświadczeń, a zacieśnianie kontaktów i wzajemna wymiana wiedzy będą podstawą trwałej współpracy międzynarodowej.

 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto