info Informacja:
--brak--
Informacja:
--brak--
AKTUALNOŚCI
 
 2024-07-12
Ostatnie Pożegnanie Wiesław Tużnik
 2024-06-24
Wynagrodzenie młodocianych, min. wynagrodzenie pracowników
 2024-03-27
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 2023-09-05
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
 2023-04-04
Życzenia Wielkanocne
 2022-02-14
EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 2022-01-18
ŻEGNAMY Śp. WIESŁAWA KASPERCZYKA
 2021-12-29
ŻEGNAMY Śp. RYSZARDA KOLANOWSKIEGO
 2021-12-16
NAUKA ZDALNA A PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 2020-12-03
PRACOWNICY MŁODOCIANI - AKTUALIZACJA!
 
Strona: . 1 . 2 . 3 .
 
 

2022-02-14

   EGZAMINY CZELADNICZE - WAŻNE !!!
 
W 2022 roku ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 10.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W związku z tym ulegają zmianie przepisy odnośnie terminów przystąpienia do egzaminów.

Od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 10 czerwca.

W związku z tym młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do Izby Rzemieślniczej nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Czyli uczeń (lub pracodawca) wcześniej musi zgłosić się do Cechu po wniosek do egzaminu oraz zaświadczenie o odbywanej praktyce. Zgłaszać można się od 15 stycznia, tak aby zdążyć skompletować wniosek oraz podbić go w szkole (jest to nowy wymóg) i złożyć w Izbie do 01 marca.

Zaświadczenie o odbywanej praktyce jest podbijane i podpisywane przez Cech a następnie przez pracodawcę.
 

Wniosek do egzaminu dla uczniów szkolnych , można pobrać ze strony http://www.izba.krakow.pl/edukacja i uczeń może go podbić w szkole przed przyjściem do Cechu, aby skrócić czas kompletowania dokumentów.

Do wniosku uczeń musi dołączyć wyszczególnione w nim dokumenty :

- zaświadczenie wystawione i podpisane przez Cech a następnie przez pracodawcę

- ksero umowy ( dostanie w cechu)

- fotografię

- oryginał potwierdzenia wpłaty za egzamin na konto bankowe lub w kasie Izby


Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263

W tytule proszę podać : imię i nazwisko zdającego + dopisek opłata egzamin czeladniczy + NIP własnej firmy – bez niego nie będzie faktury.


Jednocześnie informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami, będą wydawane przez Izbę rzemieślniczą z datą 31 sierpnia .

Jednocześnie informujemy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych (kurs przygotowawczy do egzaminu) składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.